Ngày cấp    -      Tên công ty  
STTTên sản phẩm, hàng hóaLoại sản phẩmKhách hàngSố đăng ký
Chứng nhận HQC
Ngày cấpTheo Quy chuẩnTheo Phương thức
1 THANG MÁY ĐIỆNThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG 05170.2019/KÐ2 14-02-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
2 Thang máy điệnThang máy điệnCông ty TNHH Thang Máy Sanyo Minh Long 04617.2019/KÐ2 31-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
3 Thang máy điệnThang máy điệnCông ty TNHH Thang Máy Sanyo Minh Long 04621.2019/KÐ2 29-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
4 THANG MÁY ĐIỆNThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG 04261.2019/KÐ2 29-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
5 Thang máy điệnThang máy điệnCông ty TNHH Thang Máy Sanyo Minh Long 04425.2019/KÐ2 29-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
6 Thang máy điệnThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY MINH LONG 03748.2019/KÐ2 25-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
7 THANG MÁY ĐIỆN LOẠI IThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH EMIVEST FEEDMILL VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 03657.2019/KÐ2 25-01-2019QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
8 THANG MÁY ĐIỆN LOẠI IVThang máy điệnCÔNG TY TNHH EMIVEST FEEDMILL VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 03658.2019/KÐ2 25-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
9 THANG MÁY ĐIỆNThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG 03861.2019/KÐ2 25-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
10 Thang máy điện không buồng máyThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG 03863.2019/KÐ2 25-01-2019QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
11 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 04100.2019/KÐ2 24-01-2019QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
12 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 04108.2019/KÐ2 24-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
13 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 04110.2019/KÐ2 24-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
14 Thang máy điệnThang máy điệnCông ty TNHH Thang Máy Sanyo Minh Long 03610.2019/KÐ2 23-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
15 Thang máy điệnThang máy điệnCông ty TNHH Thang Máy Sanyo Minh Long 03621.2019/KÐ2 23-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
16 Thang máy điện không buồng máyThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG 03343.2019/KÐ2 23-01-2019QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
17 Thang máy điện không buồng máyThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG 03903.2019/KÐ2 23-01-2019QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
18 Thang máy điệnThang máy điệnCông ty TNHH Thang Máy Sanyo Minh Long 04423.2019/KÐ2 22-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
19 Thang máy điệnThang máy điệnCông ty TNHH Thang Máy Sanyo Minh Long 03590.2019/KÐ2 22-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
20 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 03354.2019/KÐ2 22-01-2019QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
21 CẦU TRỤC ĐIỆN MỘT DẦMCầu trục, Cổng trụcCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐÔNG DƯƠNG 03253.2019/KÐ2 22-01-2019QCVN 30:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
22 : Lô 106 chai chứa LPGChai LPG - Bộ Công thươngCông Ty TNHH SX - KD Hai Thành 02868.2019/KÐ2 21-01-2019QCVN 04: 2013/BCTPHƯƠNG THỨC 8
23 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 04828.2019/KÐ2 21-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
24 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 04799.2019/KÐ2 18-01-2019QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
25 Thang máy điệnThang máy điệnCông ty TNHH Thang Máy Sanyo Minh Long 02388.2019/KÐ2 17-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
26 : Lô 1.350 chai chứa LPGChai LPG - Bộ Công thươngCông Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành 02433.2019/KÐ2 17-01-2019QCVN 04: 2013/BCTPHƯƠNG THỨC 7
27 : Lô 1.000 chai chứa LPGChai LPG - Bộ Công thươngCông Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành 02455.2019/KÐ2 17-01-2019QCVN 04: 2013/BCTPHƯƠNG THỨC 7
28 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 02460.2019/KÐ2 17-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
29 CẦU TRỤCCầu trục, Cổng trụcCÔNG TY TNHH NHÔM TOÀN CẦU VIỆT NAM 02420.2019/KÐ2 17-01-2019QCVN 30:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
30 CẦU TRỤCCầu trục, Cổng trụcCÔNG TY TNHH NHÔM TOÀN CẦU VIỆT NAM 02467.2019/KÐ2 17-01-2019QCVN 30:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
31 CẦU TRỤCCầu trục, Cổng trụcCÔNG TY TNHH NHÔM TOÀN CẦU VIỆT NAM 02468.2019/KÐ2 17-01-2019QCVN 30:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
32 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 02317.2019/KÐ2 16-01-2019QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
33 Thang máy điệnThang máy điệnCông ty TNHH Thang Máy Sanyo Minh Long 02309.2019/KÐ2 16-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
34 Thang máy điệnThang máy điệnCông ty TNHH Thang Máy Sanyo Minh Long 02311.2019/KÐ2 16-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
35 Thang máy điện không buồng máyThang máy điện không buồng máyCông ty TNHH Thang Máy Sanyo Minh Long 02315.2019/KÐ2 16-01-2019QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
36 Thang máy điện không buồng máyThang máy điện không buồng máyCông ty TNHH Thang Máy Sanyo Minh Long 02301.2019/KÐ2 15-01-2019QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
37 Thang máy điệnThang máy điệnCông ty TNHH Thang Máy Sanyo Minh Long 02305.2019/KÐ2 15-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
38 Thang máy điệnThang máy điệnCông ty TNHH Thang Máy Sanyo Minh Long 02307.2019/KÐ2 15-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
39 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 02269.2019/KÐ2 14-01-2019QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
40 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 04846.2019/KÐ2 11-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
41 Thang máy điện MITSUBISHIThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY MITSUBISHI VIỆT NAM 02824.2019/KÐ2 10-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
42 THANG MÁY ĐIỆNThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG 01120.2019/KÐ2 09-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
43 THANG MÁY ĐIỆNThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG 01133.2019/KÐ2 09-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
44 Thang máy điện không buồng máyThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG 01161.2019/KÐ2 09-01-2019QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
45 Thang máy điện không buồng máyThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG 01172.2019/KÐ2 09-01-2019QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
46 Thang máy điện không buồng máyThang máy điện không buồng máyCÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG 01206.2019/KÐ2 09-01-2019QCVN 26:2016/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
47 Thang máy điệnThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY NAM TRÍ 01055.2019/KÐ2 09-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
48 Thang máy điệnThang máy điệnCÔNG TY TNHH THANG MÁY NAM TRÍ 01054.2019/KÐ2 09-01-2019QCVN: 02/2011/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
49 Xe nâng hàngXe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lênCông Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Khai Tâm 00929.2019/KÐ2 08-01-2019QCVN 25:2015/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
50 Xe nâng hàngXe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lênCông Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Khai Tâm 00939.2019/KÐ2 08-01-2019QCVN 25:2015/BLĐTBXHPHƯƠNG THỨC 8
Trang: 1 2 3 4 5